رس ګلا

comments 0

د اړتیا ور مواد:
1- خټه بې اوبو شيدې دوه كيلو .
2- كهويا 125 ګرامه .
3- ترميده اوړه 125 ګرامه .
4- بوره يو كيلو .
5- هېل دولس دانې .
6- ليمو يوه دانه.
د جوړلو طریقه:
شيدې د پخېدو دپاره پر اور كښېږدى. كله چي و اېشېدلې د ليمو اوبه ور واچوى چي د شيدو اوبه بيلي سي او پوڅه يې بيله سي بيا د هغه څخه پوڅه جوړه كړى بيا پوڅه كهويه او ميده سره ګډه كړى او په لاس يې ښه وموږى چي ټوله سره يو سي هر څومره چي په لاس كي دا مواد ډېر وموږى هغومره رس ګلا ښه نرم راځي وروسته بيا هېل سپين كړى او هغه مهال چي رس ګلا غټگـي كوى په دغه مهال كي يې يوه دوې دانې پكښي ايږدى. وروسته بيا په بوره كي اوبه واچوى او خټه شربت جوړ كړى او دغه رس ګلا ور واچوى او په شربتو كي يې پخې كړى. كله چي وپړسېدل را ويې باسى او كښېږدى كله چي ساړه سي
بيا يې وخورى.

Comments