د Direct X ټولګه له کومه کړم؟

comments 0

د Direct X د موندلو لپاره په لاندې لیکه کښېکاږه او په وړیا توګه یې لاسته راوړه : http://www.softwarepatch.com/windows/directx.html دوهم برېښنالیک دې یوه غوښتنه ده نه پوښتنه .ګرانه که چېرې مې د فوتو شاپ کوم نوټ وموند در و به یې لیږم په سترګو ولې نه .

Comments