د ګازرو غورمه

comments 0

د پخولو طریقه:
لومړى پياز په غوړو كي سره كړى كله چي پياز طلايې سول غوښي ور واچوى او يو څو پلا يي د پيازو سره واړوى.
بيا ژړي زردكي وتراشۍ او څلور ځايه يې كړى او غوښو ته يې واچوى. بيا لږ اوبه ور واچوى چي غوښي او زردكي پكښي پخې سي. د غورمې د مسالې سره لږ بوره يا ګوړه هم ور واچوى كله چي غوښي پخې سوې او غورمه پر غوړو باندي راغلل راكښته يې كړى.

Comments