د ګاجرو مربا

comments 0

د اړتیا ور مواد:
1- ګاجري يو كيلو.
2- بوره نيم كيلو .
3- هېل لس دانې .
4- كيوړه دوې كاچغي.
د جوړولو طریقه:
ګاجري وتراشى او څلور ځايه يې كړى يا يې خلال كړى هر هر څنـګه چي ستاسي خوښه وي كه د ګاجرو منځ كلك وي د تېرې چړې په څوكه يې ايسته كړى بيا ګاجري په يونيم
كيلو اوبو كي و اېگـشوى د دوو دقيقو لپاره يې بيا يې صاف كړى او په
بل دېګ كي د بورې سره واچوى او سر يې ور پټ كړى يو څو
دقيقې وروسته يې وګورى چي اوبه يې كړي دي كه يې اوبه ايله كړي
وې بيا يې پر اور باندي كښېږدى او تر هغه مهاله يې پخې كړى
چي ګاجري خوړيني سي او شربت يې خټه سي بيا پدې كي كيوړه
او هېل واچوى او راكښته يې كړى او كښېږدى چي ساړه سي. كله چي ساړه سول په يوه مرتبانه كې واچوى او سر يې ښه ور بند كړى.

Comments