د کیکونو د اړتیا ور مواد

comments 0

د ډول، ډول كيكونو د پخلى لپاره څو څرګندوني :
هغه ټكي چي د كيك د پخلى دپاره په پام كي نيول سوي دي په لاندي ډول دي.
1- هغه اوړه چي تاسي د كيك د پخېدو لپاره كار ځيني اخلى بايد ډېر پاسته او سپين او تازه وي.
2- داش مو بايد د مخه تود كړى وي.
3- هغه مواد چي تاسي يې په كيك كي اچوى بايد د مخه مو اندازه كړي وي او تيار مو ايښي وي.
4- اوړه بايد په پاي كي چي ټوله مواد جوړ سول په چټكي سره ور واچوى او ډېر يې سره ونه وهى په دې چي د اوړو پاړسوب كښيني نو بايد دغه مواد ژر په قالب كي واچوى.
5- د دې د مخه چي كيك پر مخ ښه پوخ نه وي د داش سر بايد په هېڅ ډول خلاص نه كړى.
6- د كيك قالب بايد ښه غوړ كړى او بيا كاغذ پكښي هوار كړى.
7- هغه كيك ته چي غوړي يا كوچي ور واچوى هغه بايد تاسي په يخچال كي كښې نه ږدى په يوه نايلون ټوكره كې وپېچى يا يې په يوه سر تړلي لوښي كي كښېږدى چي پوست وساتل سي.

Comments