د کیوي خاصیتونه

comments 0

۱— وزن کموي.
۲— د سترگو روښنایي زیاتوي.
۳— د زړه ساتنه کوي.
۴ـــــ هغه کسان چې د تریخي تېږه لري هغوی ته مضر دي.
۵ — هغه کسان چې د وینې فشار لري هغوی ته ضرر رسوي

Comments

Leave a Reply