د کوفتې کړايي

comments 0

د کوفتې کړايي
اړين مواد:
1. د غوايي کوفته سوي غوښي ٢٥٠ ګرامه.
2. پياز يوه دانه .
3. مستې درې د خوړو کاچوغي.
4. روميان ٢٥٠ ګرامه .
5. شنه مرچک درې دانې .
6. مالګه او مرچک د ضرورت په اندازه .
7. زيره يوه د چايو کاچوغه .
8. دګشنيز تخم يوه د چايو کاچوغه .
9. تازه ګشنيز لږ څه .
10. غوړي د ضرورت په اندازه.
د پخېدو ترتيب:
په کړايي کي غوړي واچوئ. پياز، کوفته او مساله ټول ور واچوئ، پر خام اور باندي يې سره کړئ. بيا روميان ور واچوئ، ښه يې سره کړئ. مستې هم ور واچوئ. کله چي ښه پاخه سول او پر غوړو راغلل، تازه ګشنيز پرواچوئ، د کوفتې کړايي تياره ده.
فریده خپلواک

Comments

Leave a Reply