د کبانو د کباب پخول

comments 0

د کبانو کباب
د اړتیا وړ توکي
کبان
تور مرچک
زیتون غوړي
لیمو
سره مرچک
د پخولو طریقه
کبان پاک کړئ په خپله خوښه یې غوڅ کړئ او د کبانو پر مخ د لیمو اوبه ، مالګه ، تور مرچک ، سره مرچک او د زیتون غوړي وپاشئ او د یوې شپې لپاره یې پرېږدئ او دوهمه ورځ کبان په داش کې کېږدئ او د داش درجه ۱۸۰ درجې ته ورسوئ پرېږدئ تر څو کبان سره شي البته په یاد ولرئ چې د داش جالۍ لاندې پطنوس کېږدئ ځکه د غوړیو کومې اوبه چې له کبانو را څاڅي داش مو ونه لړي کله چې کبان سره شول په خپل زړه یې د لیمو او ترکارۍ سره نوش جان کړئ.

Comments