د کامل چرګ پخول

comments 0

اړين مواد:
1. چرګ يوه دانه .
2. ميده سوې اوږه يوه د خوړو کاچوغه .
3. وچ ميده سوي انځر يوه د خوړو کاچوغه .
4. مستې يوه ماست خورۍ .
5. خاشخاش نيمه چايخورۍ .
6. تور مرچ يوه د چايو کاچوغه .
7. سپينه زيره دوې د خوړو کاچوغي .
8. مالګه او مرچک د ضرورت په اندازه .
9. غوړي يوه نيمه چايخورۍ.
د پخېدو ترتيب: د چرګ ورنونه او سينه په چاړه چاک چاک کړئ چي مساله ښه په هډ واخلي او ښه پوخ سي . ټوله مساله ميده کړئ، په مستو کي يې واچوئ. بيا چرګ په يوه کاسه کي کښېږدئ، دغه مساله په ووهئ او د څو ساعتو لپاره يې اخته کړئ.
بيا په يوه کړايي کي غوړي واچوئ،چرګ پر خام اور باندي پکښي سور کړئ. بيا هم د چرګ په غوښو چاړه يا پنجه ور دننه کړئ او پر سر يې غوړي واچوئ چي چرګ ښه سور سي او پوخ سي. کله چي چرګ سور سو، په غوري کي يې د سلاتې سره کښېږدئ.
فریده خپلواک

Comments

Leave a Reply