د ښوروا پخولو طریقه

comments 0

د اړتیا وړ مواد :
1. 250ګرامه توری غوښی چی یوه ټوټه سپینی په ګډه وی
2. څلور ټوټې ادوه
3. 6دانی لونګ
4. دمستو یوه کاچوغه دکټوی دارو
5. 4دانی رومیان
6. مالګه د اړتیا په اندازه
7. 2 ګیلاسه ګیرګره غنم
8. اوبه
د پخولو طریقه :
لومړې : غنم په اوبو کی خیشته کړی
دوهم : رومیان سپین کړی یا یې داور پر لمبه وګر څوی پوټکی یې په اسانی سره لری کیږی
دریم: غوښی وړی وړی میده کړی
او تر هغې وروسته: غورمه ځنی پخه کړی کله چی غورمه پخه سوه دومره اوبه ورواچوی لکه وښوروا ته چی یې وراچوی دبخار په دیک یې واچوی او غنم ورواچوی ددیک سر پر بند پر اور یې 30 دقیقې کښیږدی تر ځو غنم ښه پکښی خوړین سی
دروژمات پر وخت یې دکورنۍ وغړو ته تقدیم کړی
ښه اشتها!
کلیواله نجلۍ

Comments