د ژوند سلسله / عزت الله ذکي

comments 0

زما دي عشق ته تلوسه وه په تلواره نه وه د یو دیدن مي اندېښنه وه په یکباره نه وه
دنیوي مینه یو لحظه وه دوامداره نه وه زما د روح ستړې دوره وه برقراره نه وه
»»»»»
څه په غمونو او دردونو باندي تېره شوله د ژوندون لنډه سلسله وه وفاداره نه وه
آبد منزل ته په ورو ورو مزل ژر ورسېدم دا د تېز باد يوه څپه وه په بارباره نه وه
»»»»»
قراره تاته په ګونډو او په څکېدو راغلمه آغزن مسیر و نه ډېوه وه سمه لاره نه وه
ما ورته اوښکو نه یو ډکه پیمانه ډالۍ کړه یار ویل زهرو نه ترخه وه مزه داره نه وه
»»»»»
باران د کاڼو تل اورېږي پر بارداره درخته مالیار رېبلې يې ریښه وه ثمرداره نه وه
کبابوی هغوی د بل په درد چي خپله زړګی په دردو ډکه يې سینه وه بې پرهاره نه وه
»»»»»
له انعاماتو يې محروم هغوی ته نه رسېږي د چا چي ژبه په خوله وه شکرګذاره نه وه
تاته سپوږمۍ عاجزه وه دلبره مه شې نظر د وصل شپه بله ډېوه وه خو هینداره نه وه
»»»»»
زه ګنهګار سرکښه یمه ستا د عفوي طامع اﺉ ستر خالقه بېله تا مي بله چاره نه وه
ذکي آجل درپسي نن ډېر زیات لټون کولو د روح قابضه مېلمنه وه دستورداره نه وه

Comments