د چرګ د ورنو کباب

comments 0

اړين مواد:
1- د چرګ ورنونه اته دانې
2- کورکومن نيمه د چايو کاچوغه
3- د لېمبو اوبه نيمه چايخورۍ
4- ګرمه مساله يوه د چايو کاچوغه
5- اوږه او ادرک دوې د خوړو کاچوغي
6- چاټ مساله د ضرورت په اندازه
7- د نخودو اوړه دوې د چايو کاچوغي
8- مستې يوه چايخورۍ
9- غوړي لږ څه
10- مالګه او مرچک د ضرورت په اندازه.
د پخېدو ترتيب:
ورنونه په چاړه دوه يا څلور ځايه چاک کړئ، د لېمبو اوبه پر وموږئ، کښې يې ږدئ. بيا د نخودو اوړه په وچه کړايي کي بريان کړئ، کښې يې ږدئ چي ساړه سي. بيا مستې، اوږه، ادرک، کورکومن، ګرمه مساله، مالګه او مرچک ور واچوئ، سره ګډ يې کړئ په دغو موادو کي ورنونه ولړئ او د دوو ساعتونو لپاره يې په يخچال کي کښېږدئ.بيا دا ورنونه په داښ کي يا پر سکرو باندي کباب کړئ، لږ غوړي پر واچوئ.بيا چاټ مساله پر واچوئ د لېمبو سره يې راواخلئ.

Comments

Leave a Reply