د چرګ او آش سوپ

comments 0

لازم مواد :-
1- د چرګ غوښي دوه ګيلاسه ( كوچنۍ كوچنۍ ميده سوي ) .
2- كوټل سوې اوږه نيمه د چايو كاچغه .
3- ميده سوي پياز يوه د خوړو كاچغه .
4- آش نيم ګيلاس .
5- ميده سوي شونډ نيمه د چايو كاچغه .
6- بوره يوه د چايو كاچغه .
7- مالګه د ضرورت په اندازه.
د جوړولو طریقه:
د غوښو سره اته پېگـمانې اوبه واچوى او كښېږدى چي و ايشي بيا پدې كي اوږه، پياز او شونډ واچوى كله چي غوښي پخې سوې او شپږ پېگـمانې اوبه يې پاته سوي بيا آش ور واچوى او بوره هم ور واچوى او ښه يې پاخه كړى. چي آش پكښي پاخه سي بيا يې راكښته كړى او تاوده تاوده يې را واخلى تور مرچ پر ودوړوى.

Comments