د چاغښت ډولونه او علتونه

comments 0

عکس ته وګورئ چې د ‌کوم نمبر عکس په ډول د چاغښت په ناروغي اخته ياست؟
۱ – د ډېر خوراک له امله.
۲ – د‌ ذهني فشار او سټریس له امله.
۳ – د نه ګرځېدا او کم تحرک له امله.
۴ – د‌ ډوډۍ او وريجو د‌ ډېر خوراک له امله.
۵ – جينټيکي عوامل رول پکې لري.
۶ – د‌کوليسټرولو او قندونو له امله په چاغښت اخته يې.
چاغښت د ناروغيو په کټګوري کې شمېرل کېږي، چاغښت یوه خطرناکه ناروغي ده چې په راتلونکو نشراتو کې به پرې نور معلومات هم در کړو.

Comments