د پېروي شيريخ

comments 0

لازم مواد :-
1- ميجيك ( ايس كريم پوډر ) 100 ګرامه
2- شيدې درې ليتره
3- بوره 500 ګرامه.
دجوړولو ترتیب:
د ايس كريم پوډر د يوه ليتر شيدو د څلرمي برخي سره په يوه لوښي كي واچوى او نرمه حلوا ځيني جوړه كړ. بيا درې ليتره شيدې په دېګ كي واچوى او وې ايشوى وروسته پنځه سوه ګرامه بوره او نرمه حلوا ور واچوى كله چي ښه پر اېشېدو راسي يو يا دوه جوشه ور كړى تر څو تولي شيدې ګاټه سي.
او د دې دپاره چي شيريخ غوړ وزمه او خوندور سي يو څه بېروى يا وچي شيدې ور واچو بيا يې سړې كړى او په قالب كي يې واچو او شيريخ ځيني جوړ كړى.

Comments