د پښتون زړه / محمود نظری

comments 0

واکمن پښتون زړه نه لری یوازې ینه لري که يې هم لري بای پاس سوی یا پینه پينه لري چې سم زره لري د هغه کومه تمه مه کوه له بخته د هغه زړه دنده لکه معده لري *** چې ګبر ،یهود او مسیحي مو مسلمان نسي ازبک، تاجک او پښتون مو یو افغان نسي هر یو یې په خپل سر ډنګوی خپل ډول وطن به خلاص د ایران او پاکستان نسي

*** ناتو په کامونو او مذهبونو کي واچوه کرکه هغوی یې خپله اخته کړه دیو بل په مړینه ورکه د ورورنو د ورکولو لپاره له پردي وسیله غواړې اخیر به ناتو ولاړه سي پاته به وي همدا دوه پکه

Comments