د پښتورګو د تیږو پیژندنه، مخنیوی او درملنه/ ډاکټرجمیل حامد

comments 0

د پښتورګوتیږې په ټوله نړۍ کې میلیونونه خلک ځوروي اود نړۍ په ټولوسیموکې خلک پرې اخته کیدای شي خوډیری پیښي یې په هغوسیموکې چې توده هوالري لیدل شویدي لکه منځنی ختیځ، افریقایی هیوادونه اوجنوبي اسیا؛ خوبرعکس یې پیښې په شمالي امریکا، اروپا اومنځنۍ اسیا کې لږې لیدل شویدي. په افغانستان کې دایوه ډیره پیښیدونکي ناروغي ده اوزما دخپلوکلینیکي تجربوله مخې ۹-۸ ٪ دټولوناروغانوجوړوي .
د پښتورګوتیږې په حقیقت کې د منرالي موادواوکیمیاوي مالګوله رسوب څخه جوړیږي ، ځکه پښتورګي داوبو، منرالي موادو ، ما لګواوالیکټرولایټونوبیلانس ساتي نوله همدې کبله وینه دزیاتي اوبو ، منرالي موادو ، یوریک اسیداونورواضافي موادوچې د انسان په وجودکې پاتې کیدل یی زیان رسونکي وي د فلټرولولپاره پښتورګوته ځي نوهماغه ده چې دمنرالي موادو ، یوریک اسید اوکلسیمی ما لګوله تدریجی رسوب څخه د پښتورګوتیږي جوړیږي .
د پښتورګو دتیږولاملونه !
میکروبونه یا انتانات، د لبنیاتو زیاته کارونه، الکول، د اوبو لږ استعمال، دوامداره د بدن د اوبو کمیدنه په ځانګړي توګه په دوامداره نس ناستي کې، د حیواني پروټینونو زیاته کارونه، د سي ویټامین ډیراستعمال او ګرمه هوا چې د خولو له لیارې د بدن ډیرې اوبه ضا یع کوي د پښتورګود تیږوعمده لاملونه جوړوي .
د پښتورګو دتیږوکلینیکي نښې نښانې !
۱ : درد : درد د پښتورګود تیږوترټولومهم عرض جوړوي چې دا درد به دملاپه برخه کې وي اولاندې دمثانې ، خوټواودورانه لورته خپریږې ، دشدید درد په مهال دزړه بدوالی اوکانګې هم پیداکیږې ، په ټولیزه توګه درد ۲۰-۶۰ دقیقوپورې دوام کوي اوکله کله لدې دډیرمهال لپاره هم دردشتون لرې ، خوکه دپښتورګوتیږې وړې وي دملا په برخه کې ناروغ دوام داره دروند درد احساسوي چې دیوه لورکوناټي اوپښې خواته هم خپریږې .
۲ : د تشومیتیازوستونزې : دناروغ تشې میتیازې به کله کله سوراویا به دتوروچایوپشان رنګ ولري ، کیدای شي خیرنې اویا دسوځیدنې احساس ورسره مل وي اوکله کله له تشومیتیازوسره درد اویا یوډول بدبویی هم شتون لري .
۳ : نورې نښې : کله کله تبه ، لړزه ، بې اشتهایي اوکانګې هم د پښتورګودتیږوپه ناروغانوکې لیدل کیدای شي .
د پښتورګودتیږوپیژندنه !
ددې ناروغۍ تشخیص دومره ستونزمن ندی ، ډاکټرکولای شي د دقیقیې تاریخچې ، کلینیکي نښونښانو ، فزیکي معا یناتو ، دتشو میتیازودلابراتواري معایناتو ، ایکسرې اوتلویزیوني معایناتوپه مټ داناروغي تشخیص کړي خوترټولوښه معا ینه یی تلویزیوني معاینه ده چې هم دقیقه اوهم دناروغ لپاره اقتصادي ګڼل کیږي .
د پښتورګودتیږودرملنه !
دپښتورګود تیږوددرملنې لپاره اینټي بیوټیک لکه سفالوسپورین ، سیپروفلوکسا سین اوددې ګروپ نوردرمل ، نایټروفورنشین اوځینې نوراینټي بوټیکونه دلنډې مودې لپاره ، اوهمدارنګه Chelating Agent لکه یوروډونال ، یورینیکس ، رواټینیکس ، الوپورینول او داسې نور ، ځینې نباتي مستحضرات لکه سنکل اوهم Diuretics لکه هایدروکلورتیازایډ ، فوروسامایډ اوددې ګروپ نوردرمل یی په درملنه کې کارول کیږي ، خوهغه تیږې چې غټې وي اوله درملوسره یی درملنه ونشي نود لیتوترپسي ( دماشین په مټ دتیږوماتونه ) اوجراحي عملیې په مټ یی درملنه کیدای شي .
دپښتورګوله تیږوڅنګه مخنیوی کیدای شي !
لږترلږه باید دورځې له درې لیټروډیرې اوبه واخیستل شي په یوه مناسبه اندازه دې له پروټیني خوړوکارواخیستل شي همدارنګه سي ویټامین اولبني محصولات دي هم په مناسبه اندازه په خوراکي موادوکې وکارول شي اوکه پورتنۍ نښې نښاني مودرلودې بې له ځنډه له ډاکټرسره مشوره وکړئ .
هندوکش

Comments