د پټاټو شكنه

comments 0

د اړتیا ور مواد:
1- پياز يوه غټه دانه .
2- پټاټگـې 250 ګرامه .
3- روميان درې دانې .
4- غوړي ( 200 ګرامه ) .
5- كوركومن نيمه د چايو كاچغه .
6- مالګه او تور مرچ د ضرورت په اندازه.
د جوړلو طریقه:
پياز ميده كړى او په غوړو كي يې سره كړى. كله چي پياز سره سول ميده سوي روميان ور واچوى او ښه يې سره كړى چي پر غوړو راسي بيا نو پټاټگـې ور واچوى او لږ يې سره كړى وروسته بيا مالګه كوركومن او مرچ ور واچوى او هر څومره چي ستاسي خوښه وي هغومره اوبه ور واچوى او سر يې ور بند كړى. پنځلس دقيقې وروسته يې راكښته كړى د پټاټو شكنه تياره ده.

Comments