د پټاټو آشک

comments 0

اړين مواد:
1- غټي پټاټې دوې دانې
2- کوفته سوي غوښي يو ګيلاس
3- چکيده يوه چايخورۍ
4- ميده سوې ګندنه دوه ګيلاسه
5- رب يوه د خوړو کاچوغه
6- مالګه او مرچک د ضرورت په اندازه
7- غوړي د سره کېدو لپاره
8- پياز يوه دانه
9- وچه نعنا د ضرورت په اندازه
10- اوږه يوه دانه.
د پخېدو ترتيب:
لومړى په کړايي کي لږ غوړي واچوئ، ګندنه پکښي واچوئ، د لږ مالګي سره يې سر وربند کړئ. کله چي د ګندنې اوبه وچي سي او په غوړو کي سره سي، اور يې وربند کړئ. بيا په بله کړايي کي لږ غوړي واچوئ ، تر تراشک ايستل سوي پياز او کوفته سوي غوښي پکښي سرې کړئ. بيا رب، مالګه، مرچک ور واچوئ، کله چي ښه سره سول لږ اوبه ور واچوئ، سر يې وربند کړئ چي کوفته پخه سي. بيا پټاټې تر تراشک ګردۍ ګردۍ نازکي وباسئ يا يې په تېره چاړه باندي نازکي ګردۍالغې کړئ. په کړايي کي يو څه ډېر غوړي واچوئ، پټاټې دونه سرې کړئ چي لږ پستې سي، د غوړو څخه يې راوباسئ، مالګه پر ودوړوئ. بيا يوه يوه الغه پټاټه راواخلئ، په نيمه خوا کي يې لږ ګندنه ايږدئ او دا بله خوا يې پر راواړوئ په غوړو کي يې اوډئ. بيا په چکيده کي لږ مالګه او يوه دانه اوږه واچوئ، سره لړئ يې. بيا په کاچوغه باندي په آشک باندي لږ لږ چکيده واچوئ، پر سر يې پخه سوې کوفته واچوئ، لږ وچه نعنا پر ودوړوئ، آشک تيار دى.

Comments

Leave a Reply