د پسه د غوښو غورمه

comments 0

د اړتیا ور مواد:
1- مستې دوه ګيلاسه .
2- د ورانه پستې غوښي يونيم كيلو .
3- غوړي د خوړو شپږ كاچغي .
4- پياز درې دانې برابر .
5- كوټل سوې اوږه يوه كوچنۍ غوزه .
6- ادرك يا شونډ يوه ټوټه .
7- زيره يوه د چايو كاچغه .
8- كوركومن د چايو د كاچغي څلورمه .
9- تور مرچ نيمه د چايو كاچغه .
10- سره مرچ او مالګه د ضرورت په اندازه .
11- لونګ او دارچيني نيمه د چايو كاچغه .
12- د روميانو رُب يوه د خوړو كاچغه .
13- د ليمبو اوبه يوه د خوړو كاچغه .
14- شيدې څلور د خوړو كاچغي .
15- لوي هېل نيمه د چايو كاچغه.
د پخولو طریقه:
لومړى مستې په يوه لوښي كي واچوى هېل او كوركومن هم ور واچوى، وروسته بيا كوچنۍ ټوټه سوي غوښي ور واچوى او ښه يې په مستو ولړى او د يو ساعت لپاره يې دغسي كښېږدى. بيا په يوه دېګ كي نيمى غوړي سره كړى او غوښي ور واچوى او ورو ورو يې سره اړوى.
ميده سوي پياز او اوږه بيا بېل په نيمى غوړو كي سره كړى او پاته دارو هم ور واچوى او د دوو دقيقو لپاره يې پر خام اور باندي كښېږدى تر څو په لعاب كي د دارو خوند ووځي. بيا نو دغه لعاب غوښو ته واچوى د روميانو رُب او شيدې هم ور واچوى او د مالګي خوند يې وګورى چي سم دى كنه؟
بيا نو د دېګ سر ور بند كړى او د نيم ساعت لپاره يې پر خام اور باندي كښېږدى چي پخې سي. د پخېدو په مهال بايد يو دوه واره دېګ سره وښوروى چي دېګ ونه سوځي. كله چي غورمه پخه سول او پر غوړو باندي راغلل د ليمو اوبه او تور مرچ پر واچوى دا غورمه كولاي سى چي د ورجو سره وخورى.

Comments