د پالكو پكوړې

comments 0

د اړتیا ور مواد:
1- پالك يوه دسته .
2- د نخودو اوړه 250 ګرامه .
3- اوږه لږ څه .
4- شونډ لږ څه .
5- شنه مرچك څلور دانې .
6- سپينه زيره يوه د چايو كاچغه .
7- سوډا لږ څه .
8- غوړي د سره كېدو لپاره .
9- مالګه د ضرورت په اندازه.
د پخېدو ترتيب :
لومړى سبزي پالك پاك كړى او پرېمنځى او په يوه صافي كي يې واچوى چي اوبه يې وننيږي اووچ سي بيا د نخودو اوړه غلبېل كړى او په يوه كاسه كي واچوى. شنه مرچك، شونډ،
اوږه، مالګه، او سپينه زيره دا ټوله سره ميده كړى او په اوړو كي واچوى او لږ سوډا هم ور واچوى وروسته بيا اوبه ور واچوى او د پكوړو مساله ځني جوړه كړى او د يوه ساعت دپاره يې كښېږدى يو ساعت وروسته
په كړايي كي غوړي واچوى سره يې كړى او د پالكو يوه يوه پاڼه په
مساله كي وهى او په غوړو كي يې سره كوى. كله چي سره سول را
وې باسى او د چكنى سره يې را واخلى.

Comments