د ویني خصوصیات

comments 0

داینې دپاړسوب نښی
که اینه پړسيدلی وي دشا راسته طرف درد کوي ، که نفس تنکي کیدل اولاسونه درانه وي لاکن تبه نه وي یا اینه بنده ده یا اینې پاړسوب کړی دی .
که ژبه توره او تبه ورسره وي ، اینه بنده ده .
داینې دبندوالی نښی :
راسته اړخ دروندوي او درد کوي ، نفس تنګی کيږی، درنګ بڼه سمه نه وي ( شین بخون) وي ، بولی لږ وي او غلیضه مواد ډیروي،او تنده ډیره وي .
داینې دمزاج دخرابوالی نښی:
که داینې مزاج ډیر ګرم وي صفرا ( ژړ ) ډیروي، او که داینې مزاج ډیریخ سي بلغم پیداکوي

Comments