د وچ خټكي غورمه

comments 0

د تیارولو طریقه:

لومړى د غوښو غورمه پخه كړى.

بيا خيشت سوى خټكى په غوړو كي سور كړى او په غورمه كي يې واچوى كله چي د غورمې سره لږ و اېشيدى او پر غوړو باندي راغلل غورمه تياره ده.

Comments