د هډوكو سوپ

comments 0

د اړتیا ور مواد:
1- د پسه هډوكي نيم كيلو .
2- د ورانه يا د لاس غټ هډوكي درې دانې .
3- كوټل سوي شونډ نيمه د چايو كاچغه .
4- كوټل سوې اوږه نيمه د چايو كاچغه .
5- ميده سوي شلغم او ګاجري نيم ګيلاس .
6- تور مرچ نيمه د چايو كاچغه .
7- اوبه 2 كيلو .
8- مالګه د ضرورت په اندازه.
د پخولو طریقه:
هډوكي او تولې په اوبو كي واچوى او پر اور باندې كښېږدى. شونډ اوږه او مالګه ور واچوى پاخه يې كړى كله چي نيمى اوبه وچي سوې بيا نو يخني ته شلغم او ګاجري واچوى او پنځلس دقيقې وروسته يې راكښته كړى. تور مرچ پر ودوړوى او تاوده تاوده يې را واخلى. دا سوپ د هډوكو دپاره ډېر ګټور دى په تېره بيا د ماشومانو.

Comments