د هندوانې لس ګټې:

comments 0

1. هندواڼه لوړ القلی لرونکې میوه ده .
2. هندواڼه د ویني د لوړ فشار د ساتلو څخه مخنیوی کوی.
3. هندواڼه د زړه امراضو د خطراتو څخه ساتنه کوي.
4. هندواڼه د ویني شکر په نورمال حال ساتی، یعنی د وینی د شکر د زیاتیدو او کمیدو څخه مخنیوی کوی، بلکی په نورمال حال یې ساتې.
5. هندواڼه پخپل ترکیب ۹۲ فیصده اوبه لری، یعنې هندواڼه په لوړه کچه اوبه لری، چې د انسان په بدن کې د اوبو د ډیریدو سبب کیږی، کله چې د انسان په بدن کې اوبه ډیری شې، بدن خپلي وظیفې په ښه توګه اجرا کوی.
6. هندواڼه د ایمون سیستم د ویروسو په مقابل کي انټی باډی جوړوی، دا یو له مهمو سیستمونو څخه دی، د انسان په بدن کې.
7. هندواڼه هډوکي قوی کوي.
8. هندواڼه انرژی تولیدوي، د کار ځواک زیاتوی.
9. هندواڼه پښتورګي پاکوی.
10. د کنسر د ناروغې په مقابل کې مقاومت کوي، یعنې د کنسري ناروغیو مخنیوي کوی.
Zarlakhta noor

Comments

Leave a Reply