د هندوانې د پوټكي مرباه

comments 0

د اړتیا ور مواد:
1. 1 کیلو دهندوانې پوټکی چی ښه غورس وی .
2. نیم ګیلاس دلیمبو اوبه .
3. دچایو کاچوغه میده هېل .
4. بوره
د جوړیدو طریقه:
– دهندوانې پوټکی شه پریمنځی هغه سوروالی یې ځنی لیری کړی او شین پوست یې ځنی وتوږی وروسته یې کوچنی ټوټې کړی او په یوه دیګ کی لږ څه اوبه واچوی دهندوانې پوټکی ورواچوی اور پسی بل کړی تر څو چی دهندوانې پو ټکی پوخ سی.
– کله چی دهندوانې پوټکی پوخ سو دلیمبو اوبه ورواچوی یو جوش ورکړی دیګ راکښه کړی او میده هیل ورواچوی کله چی ساړه سوله په مرطبانه کی یې واچوی او سر یې محکمه ور بن کړی.

Comments