د مېلمستيا آداب / آداب مهمانی

comments 0

د ډوډۍ خوړل په ټولو لويو او كوچنيو مېلمستياوو كي بايد په ځانګړو تياريو او تشريفاتو سره وي. له دې امله بايد سترخوان او د خوړلو لوښي ډېر پاك او زړه را ښكونكي وي.
د سترخوان ښكلا او د ډوډۍ خوندورتوب د كوربه په سليقه، نظافت او پاملرنه پوري اړه لري، نه په ډېر خرڅ او مصرف پوري. د لوښو كاچغو، پنجو او چړو سم اوډل او د سترخوان د رنـګ سره برابر د لوښو، اېښوول يا پر سترخوان باندي د ګلانو اوډل يا د خورك غاب په تركاريو ښايسته كول يا په ژمي كي د وچو او ژمنيو مېوو او په دوبي كي د ګلانو او نورو شنو پاڼو پر سترخوان اېښول او د برېښنا د ړنا سره سره پر سترخوان د شمعي لګول او خوږې خبري او خوشالونكي او تفريحي مطالب ويل د كورنيو مېگـلمستياوو له اصولو څخه بلل كيږي.
په مېلمستيا كي د خوړو او تشريفاتو په برابرولو كي تر حد تېر زياتوالى مه راولى ځكه چي كېداي سي دا كار ستاسي ځان ښكاره كول و بلل سي ځكه نو كه خواړه په اندازه وي ډېر به ښه وي.
په هر صورت د مېلمه ډېر عزت او حسن معاشرت په دوستانو او اشنايانو كي د كوربه محبوبيت زياتوي او د شخصي مقاصدو په تر سره كولو كي وړ مرسته كوي پدې ډول تاسي كولاې سى د خلګو زړونو ته لاره ومومى دوستان مو ډېر كړى او كورنۍ مو سر لوړې كړى.
همدا راز بايد په ټېنـګه په پام كي ولرى چي د مېلمنو په مخ كي ټول كارونه په سړه سينه تر سره كړى او له اضطراب او تلوار څخه هېڅ كار مه اخلى او د كور هېڅ غړي ته كوچنۍ خوشكه هم مه كوى.
اشنايانو كي د كوربه محبوبيت زياتوي او د شخصي مقاصدو په تر سره كولو كي وړ مرسته كوي پدې ډول تاسي كولاې سى د خلګو زړونو ته لاره ومومى دوستان مو ډېر كړى او كورنۍ مو سر لوړې كړى.
همدا راز بايد په ټېنـګه په پام كي ولرى چي د مېلمنو په مخ كي ټول كارونه په سړه سينه تر سره كړى او له اضطراب او تلوار څخه هېڅ كار مه اخلى او د كور هېڅ غړي ته كوچنۍ خوشكه هم مه كوى.

Comments