د مڼې ځیني ځانګړیتاوې

comments 0

۱. مڼه خوړل د ساه لنډۍ د حملو څخه مخنیوی کوی:
مڼه په خپل ځان کی د Vitamin C او Flavonoidd (په اوبو کی یو ډول منحل نباتی، رنګه ماده ده چی د روغتیا لپاره ګټوره ده) په غني اندازه لری چی دغه دواړه ډیر ګټور Antioxidants دي. یوې څیړنی ښودلې ده چی نوموړی مادې د جهدی ساه لنډۍ څخه مخنیوی کوی.
۲. د مڼې خوړل د دماغی سکتې څخه مخنیوی کوی.
یوه طبی څیړنه چی په 9208 ښځینه او نارینه وو باندی د 288 کالو په موده کی سرته رسیدلی ده، دا ثبوت کړې ده، هغه خلک چی پدې موده کی ډیری مڼې خوړلی وی د دماغی سکتې له خطر څخه ډیر لرې پاته سوی دی.
۳. مڼې خوړل د قبضیت څخه مخنیوی کوی.
تازه مڼې په خپل ځان کی ډیره اندازه (منحل او غیر منحل) فایبر لری چی پدې ترتیب د قبضیت څخه مخنیوی کوی.
۴. مڼې د ستړیا او ستومانۍ څخه مخنیوی کوی:
مڼه د Vitamin C او Antioxidantss غنی منبع ده په ترتیب د هغه ستومانۍ او روحی فشار څخه چی په وجود کی د ازادو راډیکلونو څخه رامنځته کیږی، مخنیوی کوی.
۵. مڼې خوړل د شکری ناروغۍ خطر کموی:
مڼه د Phytonutrients ګټوري مادې لوړه اندازه لری.
Phytonutrientt یو ډول ګټوره ماده ده چی په مختلفو نباتاتو کی پیدا کیږی او د ویني د قند اندازه کنټرولوی.

Comments