د مستو سالن

comments 0

د اړتیا ور مواد:

  • مستې يو كيلو .
  • د نخودو اوړه 125 ګرامه .
  • پياز 125 ګرامه .
  • سپينه زيره نيمه د چايو كاچغه .
  • شونډ كوچنۍ ټوټه .
  • د كټوي دارو يوه د چايو كاچغه .
  • تازه ګشنيز لږ څه .
  • مالكه او مرچ د ضرورت په اندازه.

د جوړولو طریقه:

مستې د ټوكره په كڅوړه كي واچوى او وې زړوى او تر دوو درو ساعتو پوري يې پرېږدى چي اوبه يې ښه وننيږي او كلكه چكيده ځيني جوړه سي بيا يې را واخلى كوچنۍ كوچنۍ ګردى لكه كُورت داسي غټگـي ځيني جوړ كړى بيا د نخودو په اوړو كي مالكه او مرچ واچوى او لږ اوبه لكه د پكوړو مساله داسي يې جوړه كړى. دغه د مستو غټگـيان د نخودو په اُوړو كي ووهى او په غوړو كي يې سره كړى بيا پياز ميده كړى او په غوړو كي يې سره كړى كله چي بادامي رنـګه سول بيا نو د كټوي دارو او زيره ور واچوى او لعاب ځيني جوړ كړى كله چي پياز خوړين سول او لعاب تيار سو دغه د مستو غټگـي پكښي ووډى او تازه ګشنيز ور واچوى او راكښته يې كړى د مستو سالن تيار دى.

Comments