د مالټگگـې شربت

comments 0

۱.  مالټگـې پنځوس دانې.

۲. بوره دوه كيلو .

۳.  اوبه 250 ليټره.

۴. سايترك اسيد لږ څه.

۵.  پوتاشيم ميتابائي سلفائت دوه ګرامه .

۶. د مالټگـې رنـګ لږڅه.
د جوړلو طریقه:

د مالټگـې اوبه وباسى بيا يې تر يوه ټوكره صاف كړى او پام كوى چي دا د مالټگـو اوبه بايد درې كيلو وي تر درې كيلو نه كم وي نه زيات بيا په يوه لوي خولي دېګ بوره او د مالتې اوبه په يوه غټه كاچغه باندي ښه سره ولړى او حل يې كړى دونه يې سره حل كړى چي بوره پكښي وركه سي.

بيا پدې كي سايترك اسيد واچوى او بيا يې ښه سره ګډ كړى. وروسته په يوه پاو اوبو كي رنـګ واچوى او تر ټوكره يې صاف كړى او پدې كي پوتاشيم واچوى او ښه يې حل كړى او رنـګ هم ور واچوى بيا دغه په بوتلانو كي واچوى. خو بوتلان د شربتو اچولو د مخه بايد په جوشو اوبو پرېمنځى.

وروسته بيا په يوه غټ دېګ كي د شربتو بوتلان كښېږدى او په دېګ كي دومره اوبه واچوى چي بوتلان نيمى پوري وي. دغه دېګ پر اور باندي كښېږدى او پر خام اور باندي اوبه پخې كړى دونه يې و اېشوى چي بوتلان ونه چوى بيا دېګ راكښته كړى او د بوتلانو پر سر باندي كاك كښېږدى او ټگـينـګ يې وتړى كله چي اوبه سړې سوې. بوتلان ځني را وباسى. دغه شربت تر اوو شپږو مياشتو پوري نه خرابيږي

Comments