د ماشوم د ژړا لاملونه

comments 0

ځينې ماشومان ارام او ځينې يې ډېر ژړاند وي .ژړا د ماشومانو ژبه ده؛ دوى د ژړا په واسطه خپله لوږه، تنده، درد، رنځ، وېره او نور احساسات بيانوي.
مېندو ته په اول سر كې مشكله وي، چې د ماشوم د ژړا علت ومومي، البته د وخت په تېرېدو سره مور د ماشوم د ژړا له ډوله د هغه په مطلب پوهېداى شي.
ماشوم چې كم غټ شي، د لوږې لپاره يو رقم ژاړي؛ چې ټوكر يې لوند وي بل ډول او كه د نس درد وي بيا په بله بڼه ژاړي، نو كه مور ورته ځيره شي، پرې پوه به شي چې، څه شی غواړي.
كه د ماشوم د ژړا پر علت پوه نه شوئ؛ نو دغه لېست به يې په موندلو كې درسره مرسته وكړي.
لوږه
لوندوالی
خوب
غواړي چې په غېږ كې يې ونيسئ
د معدې تكليف به لري
ټېغ به يې بند وي
ډېره يخني يا زياته ګرمي به وي
د بدن يو ځاى به يې په تكليف وي
غاښونه به يې راوځي
بهرني تحريكونه به زيات وي
بهرني تحريكونه به لږ وي
ماشوم به ناروغ وي

Comments