د لېزانیا د پخولو طریقه

comments 0

اړين مواد:
1. لېزانيا يو پاکټ.
2. کوفته سوي غوښي ٢٥٠ ګرامه .
3. پوڅکۍ يو دبلى .
4. دلمه مرچک يوه دانه .
5. پياز يوه دانه .
6. تور مرچ يوه د چايو کاچوغه .
7. مالګه او مرچک د ضرورت په اندازه .
8. د پيزا پوڅه د ضرورت په اندازه .
9. ترميده اوړه دوې د خوړو کاچوغي .
10. شيدې يو ګيلاس .
11. کوچي ٧٥ ګرامه.
د پخېدو ترتيب: په لږو غوړو کي يوه د انه پياز سور کړئ، بيا کوفته سوي غوښي ور واچوئ، يو څه يې سرې کړئ. بيا پوڅکۍ ور واچوئ، بيا ميده سوى دلمه يي مرچک ور واچوئ، مالګه او مرچک هم ور واچوئ، کوفته تياره ده. بيا د ساس لپاره کوچي اوبه کړئ، دوې د خوړو کاچوغي ترميده اوړه ور واچوئ چي سره سي.
بيا شيدې ور واچوئ چي وايشي. تور مرچ هم ور واچوئ، ساس تيار دى. بيا لېزانيا په اوبو کي وايشوئ، د لږ مالګي سره. کله چي لږ پسته سوه،يو مناسب قالب غوړ کړئ، يو څو دانې لېزانيا پکښي واوډئ، کوفته پر واچوئ. لږ ساس پر واچوئ.
بيا لېزانيا پر واوډئ، بيا کوفته پر واچوئ، بيا ساس پر واچوئ. بيا لېزانيا واوډئ په دې ډول هر څو لېزانيا چي پخوئ ستاسي خوښه ده. بيا د پيزا پوڅه وتراشئ پر وايې چوئ، په داښ کي يې د څو دقيقو لپاره کښېږدئ. يادونه: که مو ساس خوښ نه وي يوازي پيزا پوڅه پر واچوئ.
فریده خپلواک

Comments

Leave a Reply