د لرګيو سيخ کباب

comments 0

اړين مواد:
1- اوږه شپږ دانې.
2- مالګه د ضرورت په اندازه.
3- د چرګ سينه يو کېلو.
4- دلمه مرچک (شمله مرچک)ژيړ او سره .
5- پياز يوه دانه .
6- روميان دوې دانې .
7- د لرګيو سيخان د ضرورت په اندازه .
8- د زيتون غوړي لږ څه .
9- مسټرډ ساس يوه د خوړو کاچوغه.
د پخېدو ترتيب:
غوښي کوچنۍ کوچنۍ څلور کنجه ټوټه کړئ، د روميانو مغز هم ور وباسئ، او روميان هم د مرچکو په شان څلور کنجه پرې کړئ.
پياز هم په دې ډول پرې کړئ.
بيا مسټرډ ساس، د زيتون غوړي، اوږه او مالګه هم ور واچوئ او د څو ساعتو لپاره يې اخته کړئ.
بيا يې د کبابو په سيخانو و پېيئ، اول په سيخ کي غوښي، بيا ژيړ مرچک، بيا سور مرچک، بيا پياز، روميان بيا غوښي وپېيئ او په غوړو کي يې سره کړئ.
د لرګيو سيخ کباب چمتو دى.

Comments