د كوفتې څخه ډك روميان

comments 0

د اړتیا ور مواد:
1- ښه غټ غټ روميان شپږ دانې
2- كوفته 250 ګرامه
3- غوړي 250 ګرامه
4- پياز يوه غټه دانه
5- اوږه شپږ دانې
6- شونډ كوچنۍ ټوټه
7- د كټوي دارو يوه د چايو كاچغه
8- شنه مرچك او سره مرچك د ضرورت په اندازه
9- مالګه د ضرورت په اندازه.
د پخېدو ترتيب:
روميان پرېمنځى او د روميانو لوړه خوا ګردۍ پرې كړى او د چړې په څوكه باندي يې منځونه ور تش كړى داسي تش كړى چي روميان سوري نه سي بيا پياز ميده كړى اوږه او شونډ سره وكوټگـى پياز په غوړو كي سره كړى را وې باسى او غوړو ته كوفته ور واچوى او سره يې كړى بيا اوږه ميده سره كړى پياز او شونډ ور واچوى او وې لړى بيا د كټوي دارو مالګه مرچ ور واچوى او ښه يې سره كړى بيا لږ اوبه ور واچوى او دم يې كړى د لسو دقيقو دپاره چي كوفته ښه پخه سي. وروسته بيا د دغي كوفتې څخه د روميانو منځونه ډك كړى او د اوړو څخه كوچنۍ كوچنۍ ټكۍ جوړي كړى د روميانو پر سر يې ور كښېږدى او په تار باندې سرونه بند كړى بيا په كړايي كي پاته غوړي واچوى او روميان لږ سره كړى ډېر يې مه سره كوى چي بيا روميان بې ډوله كيږي بيا يې د غوړو څخه را وباسى او په دېش كې د سلاتې سره كښېږدى.

Comments