د كرېلې دلمه

comments 0

د اړتیا ور مواد:

  • غټگـي كرېلې چي ټولي يوه اندازه وي نيم كيلو .
  • پياز 250 ګرامه.
  • انار دانه يوه كاچغه د چايو .
  • شنه مرچك اته دانې .
  • غوړي 250 ګرامه .
  • مالګه د ضرورت په اندازه.

د تیارولو طریقه:

كرېله ښه وتوږى او د يوې خوا څخه يې په چاړه باندي چاك كړى او منځ يې ځيني و باسى مالګه په ووهى او كښې يې ږدى. انار دانه په اونګ كي ښه وكوټگـى مالګه او مرچ ورسره ګډ كړى پياز تر ماشين و باسى بيا دا ټوله سره ګډ كړى او شنه مرچك په چاړه باندي كوچني كوچني ميده كړى ور وايې چوى بيا كرېله پرېمنځۍ او وچه يې كړى او د دغه مسالې څخه يې ډكي كړى او پرې سوى ځاي يې په ستن او تار باندي وګنډى بيا په كړايي كي غوړي واچوى او كرېله سره كړى كله چي سره سول كه چيري مساله پاته وي پر سر يې ور واچوى او لږيې نوره سره كړى بيا يې د لسو دقيقو دپاره دم كړى او وروسته د لسو دقيقو يې را واخلى.

Comments