د كبانو غورمه

comments 0

د اړتیا ور مواد:

  • كبان يو كيلو .
  • غوړي 275 ګرامه .
  • مستې نيم كيلو .
  • پياز 250 ګرامه.
  • خشخاش ( 250 ) ګرامه .
  • بادام او كهوپړا ( 250 ) ګرامه .
  • د كټوي دارو يوه كاچغه .
  • اوږه څلور دانې .
  • مالګه د ضرورت په اندازه.

د پخولو طریقه:

لومړى ټوله مساله سره كړى او ميده يې كړى ميده سوي پياز په غوړو كي سره كړى كله چي سره سول را وې باسى او ميده يې كړى. بيا ټوله مساله په مستو كي واچوى او په غوړو كې ښه سره كړى. كبان پاك كړى پرېمنځى او د چړې په څوكه باندي هډوكي وباسى او غټگـي غټگـي ټوټگـې يې كړى. بيا يې جوړي سوي مسالې ته واچوى او لږ اوبه ور واچوى او پر خام اور باندې كښېږدى. كله چي كبان ښه سره سول رنګ يې بادامي سو بيا اوږه وكوټگـى او ور وايې چوى او تاوده تاوده يې را واخلى.

Comments