د غوښو او سبزيو سوپ

comments 0

لازم مواد :
1- غوښي نيم كيلو
2- ميده سوي ګاجري دوې دانې
3- ميده سوي شلغم يوه دانه
4- ميده سوي پياز دوې دانې
5- مټر لږ څه
6- شونډ يوه ټوټه
7- دار چيني يوه ټوټه
8- تور مرچ نيمه د چايو كاچغه
9- غوړي يوه د خوړو كاچغه
10- كارن فلور يوه د چايو كاچغه.
د پخېدو ترتيب:
غوښي، سبزي، اوږه، شونډ، پياز، مالګه، مرچ، او دارچيني سره واچوى او د ښوروا په اندازه اوبه ور واچوى پر اور باندي يې كښېږدى. كله چي غوښي پخې سوې او اوبه يې لږ وچي سوې راكښته يې كړى او تر صافي يې صاف كړى.
بيا غوړي سره كړى او پدې كي كارن فلور سره كړى او په ښوروا كې واچوى يو پنځه دقيقې يې و اېگـشوى او راكښته يې كړى. سوپ تيار دى.

Comments