د غوايي د پښو درې دوله غورمه!

comments 0

اړين مواد: ١
1> د غوايي پښې دوې دانې.
2> د ګشنيز وچ تخم دوې د خوړو کاچوغي .
3> کورکومن دوې د چايو کاچوغي .
4> اوږه او ادرک يوه د خوړو کاچوغه .
5> ګرمه مساله يوه د خوړو کاچوغه .
6> لېمبو دوې دانې .
7> پياز دوې دانې .
8> مالګه او مرچک د ضرورت په اندازه.
د پخېدو ترتيب: پښې پرېولئ، په دېګ کي لږ غوړي واچوئ. اوږه، ادرک او د ګشنيز تخم پکښي سره کړئ. بيا ميده سوي پياز ور واچوئ. کورکومن، مالګه، مرچک، ګرمه مساله هم ور واچوئ.بيا پښې ور واچوئ ، د ښوروا په اندازه اوبه ور واچوئ، سر يې وربند کړئ، پر اور يې کښېږدئ اور يې ورخام کړئ.
کله چي پښې پخې سوې، که مو غورمه په کار وه اوبه يې لږ وچي کړئ.
دوهم ډول د پښو غورمه
اړين مواد:
1> د غوايي پښې دوې دانې .
2> د ګشنيز تخم دوې د خوړو کاچوغي.
3> کورکومن دوې د چايو کاچوغي .
4> اوږه او ادرک يوه د خوړو کاچوغه .
5> ګرمه مساله يوه د خوړو کاچوغه .
6> لېمبو دوې دانې .
7> پياز دوې دانې .
8> مالګه او مرچک د ضرورت په اندازه .
9> مستې لږ څه.
د پخېدو ترتيب: لومړى پښې په دېګ کي واچوئ، دوې دانې اوږه او اوبه ور واچوئ، پر اور يې کښېږدئ. کله چي پښې پخې سوې، غټ هډوکي ځني ليري کړئ. يخني يې صاف کړئ. په يوه دېګ کي غوړي سره کړئ ،پياز پکښي سره کړئ.بيا اوږه او ادرک پکښي سره کړئ.
بيا ټوله مساله لکه کورکومن، د ګشنيز تخم، ګرمه مساله، مالګه، مرچک ور واچوئ، سره يې کړئ.دوې چايخورۍ مستې ور واچوئ، سره يې کړئ.
د پښې پخې سوي غوښي ور واچوئ، يخني هم ور واچوئ پرخام اور يې دم کړئ.
درېيم ډول د پښو غورمه
اړين مواد:
1> د غوايي پښې دوې دانې .
2> نخود يو ګيلاس .
3> رب دوې د خوړو کاچوغي .
4> مالګه او مرچک د ضرورت په اندازه .
5> غوړي لږ څه .
6> پياز دوې دانې.
د پخېدو ترتيب: په دېګ کي غوړي واچوئ، پياز پکښي سره کړئ. بيا پښې او نخود ور واچوئ. د ضرورت په اندازه اوبه ور واچوئ. مالګه او مرچک هم ور واچوئ، سر يې وربند کړئ چي پښې او نخود پاخه سي. کله چي پښې پخې سوې، د دېګ سر ور خلاص کړئ. دېګ پر اور کښېږدئ چي اوبه يې وچي سي او پر غوړو راسي.
بيا رب په لږو اوبو کي حل کړئ، ور وايې چوئ. ويې لړئ چي رب د غورمې سره حل سي. بيا تور مرچ پر ودوړوئ، غورمه تياره ده.
فریده خپلواک

Comments

Leave a Reply