د غلور ترش شكنه

comments 0

لومړى لږ پياز په غوړو كي سره كړى وروسته مالګه او مرچ ور واچوى او لږ د ښوروا لپاره اوبه ور واچوى كله چي اوبه و اېشېدلې يو څه غلور ترش په اوبو كي حل كړى او شكنې ته يې واچوى چي
و اېشېدل راكښته يې كړى.

Comments