د طوطي او سړي شپېلکونو څه پېښ کړل؟

comments 0

سړي سره الوتکه کې طوطي و. تر څنګ یې د الوتکې خدمتګاره تېریده، طوطي شپیلک پسې وکړ، هغې وروکتل او په خندا شوه.
چې جنۍ روانه شوه، دا ځل سړي پسې شپیلک وکړ، ده ویل چې ما ته به هم وخاندي، خو هغه په غصه شوه، خپل مشر ته یې شکایت وکړ.
مشر د الوتکې امنیتي کسانو ته امر وکړ، چې طوطي او څښتن یې دواړه له الوتکې وغورځوئ!
هندوکش

Comments