د شین چای ګټې :

comments 0

شینې چای د څښلو هغه ټاکلې ماده ده، چه د اړ تیا وړ کسان یی ورځ په ورځ زیاتیږی او د ښي روغتیا زیری پکښی نغښتي دی.
ددي چای د څښلو وړ کسان د شنو چایو په څښلو کي ډیری ځانګړۍ ګټې ویني.
د شنوچایو ګټې:
1. شین چای د وزن د کمولو لپاره په زړه پوری در مل دي .
2. دزړه د ناروغي او کولوسترول د کمولو لپاره ښه دارو دي .
3. شین چای د چاغوالي د مخنیوی لپاره ډیره ښه وسیله ده چي د سرطان او دزړه د حجراتو او دماغی سلسلو د مختلفو ناروغيودمخنیوي لپاره په زړه پوری مرسته کوي.
4. شین چای د بدن د پوستکي او دبندونو د پاړسوب او روماتیزم په مخنیوی کي هم اغیزمن تما میږي او دنفس تنګي او ساه کښلو په ستونځه کي هم مرسته کوی چي د غوږونو د عفونیت ستونځه را کموی او د اوریدو لوسلسلی تقویه کوي.فکری او مغزی ګډوډتیا ورکوی او دغاښو دمکروبونو په ویجاړولو کي مرسته کوی.
5. شین چای د ډیرو مضرو او خطر ناکو مکروبو او باکتریاوو سره ښه مقابله کوي کوم چي د خولی له لاری د التهاب او دغاښونو د خرابیدو لامل ګرځي .
6. شین چای دفکری خرابی عصبی ا حساس د کمولو لپاره ډیر اغیز من تمامیږی او د ارامیت روغه فضا منځ ته را ولي او همدارنګه د هډوکو د تقویوی غښتلیا او پیا وړیتوب د ساتلو لپاره ښه مرسته کوی .
7. شین چای دغوړو اووازګینو حجراتو د ګلو ګوز خوځښت په ټپه دروی او دشکری د ناروغي لپاره د وینی جریان د کنترولولواو دمغزی حافظی په پیاوړتیا کی ګټور او اغیز ناکه رول لوبوی او دروغتیا یو مهم اړخ دی.

Comments