د شنو نخودو پلو

comments 0

اړين مواد:
1. ايشولي شنه نخود يوه نيمه چايخورۍ .
2. وريجي دوې چايخور.
3. پياز يوه دانه.
4. کوټل سوې اوږه او ادرک يوه د خوړو کاچوغه .
5. مستې يوه چايخورۍ.
6. ميده سوى د ګشنيز تخم يوه د چايو کاچوغه
7. مالګه، سره مرچک او شنه مرچک د ضرورت په اندازه
8. غټه ګرمه مساله يوه د خوړو کاچوغه.
پخېدو ترتيب: په يوه دېګ کي غوړي واچوئ، پياز پکښي سره کړئ. بيا ايشولي نخود ورواچوئ، پکښي سره يې کړئ. بيا نخودو ته مالګه، شنه مرچک، غټه مساله، اوږه، ادرک، د ګشنيز تخم او مستې ورواچوئ ، ښه يې سره کړئ. کله چي پر غوړو باندي راغلل، بيا د وريجو په اندازه اوبه ورواچوئ.
کله چي وايشېدلې، خيشتې سوې وريجي ورواچوئ، سر يې ور بند کړئ، چي اوبه وچي سوې،دم يې کړئ. يادونه: که مستې نه وي، روميان يا رب ورواچوئ.
Zarlakhta noor

Comments

Leave a Reply