د شنو مرچكو دلمه

comments 0

د اړتیا ور مواد:
1- اوږده اوږده شنه مرچك دولس دانې.
2- تمل (املي) يوڅه .
3- اوږه دولس دانې .
4- شونډ كوچنۍ ټوټه .
5- غوړي د سره كېدو دپاره .
6- د نخودو اوړه 250 ګرامه .
7- سپينه زيره يوه د چايو كاچغه .
8- سوډا يا بيكنـګ پوډر لږ څه .
9- مالګه د ضرورت په اندازه.
د پخولو طریقه:
تمل ( املي ) پرېمنځى او پاك يې كړى مالګه درې دانې شنه مرچك او شپږ دانې اوږه دا ټوله سره ميده كړى او د املي سره يې ګډ كړى د نخودو اوړه غلبېل كړى او په يوه كاسه كي واچوى. بيا څلور دانې شنه مرچك شپږ دانې اوږه او شونډ زيره سره وكوټگـى او د نخود و اوړو ته يې واچوى او لږ اوبه ور واچوى او لكه د پكوړو مساله داسې جوړه كړى او يو ساعت يې كښېږدى. مرچك پرېمنځى او وچ يې كړى او لوړه برخه يې لږ څه پرې كړى او دانې را وباسى وروسته يې د تمل څخه ډك كړى او د نخودو په اوړو يې ولړى او پر خام اور باندي يې په غوړو كي سره كړى دا مرچك په خوراك كي ډېر خوندور دي د چايو سره يا د سالن سره يې را وا خلى.

Comments