د شفتالو ځانګړنې

comments 0

د شفتالو غذایي ارزښت
شفتالو لکه نورې مېوې ځینې مهمې ګټې لري ، شفتالو د هاضمې سیستم ته ګټه رسوي او قندي او نشایسته یې مادو د درلودو له وجې د معدې روغتیا تضمینوي.
شفتالو هغه مېوه ده چې ډېر زیات ویتامین لري ، لکه بي ۱، بي ۲، ب، او سي او په ځانګړې توګخ ویتامین ای په زیاته کچه لري.
دا ویټامینونه په ډېره اندازه د شفتالو په پوټکي کې شتون لري ، نو ځکه باید شفتالو له پوټکي سره وخوړل شي ، سپارښتنه کیږي چې د شفتالو پوټکي باید وژوول شي .
ټول کسان شفتالو خوړلای شي پدې شرط چې شفتالو باید په پوره توګه پاخه شوي وي ،
ځینې کسان چې د کولمو ناروغۍ لري باید د شفتالو له خوراک ډډه وکړي ، او هغه کسان چې د شکر ناروغۍ لري باید د شفتالو له خوراک ډډه وکړي.

Comments