د شفتالو شربت

comments 0

د اړتیا ور مواد:
1- ښه غټ غټ شفتالو يو كيلو .
2- بوره يونيم كيلو .
3- اوبه يو كيلو.
د جوړلو طریقه:
شفتالو سپين كړى او د منځ مندكه يې وباسى. په بوره كي اوبه واچوى او پر اور باندي يې كښېږدى چي و اېشي. كله چي و اېشېدل شفتالو ور واچوى درې څلور دقيقې يې كښېږدى چي پاخه
سي كله چي خوړين سول راكښته يې كړى. د راكښته كېدو د مخه وګورى چي شربت خټه سوي دي او تار كوي كله چي ښه خټه سوي وه بيا يې كښېږدى چي ساړه سي كله چي ساړه سول بيا يې تر يو
نازك ټوكره وباسى او بوتلان وچ كړى د دغه شربتو څخه يې ډك كړى. هغه پاته شفتالو چي اوبه ځني نښتېدلي دي هغه په دېش كي واچوى پر سر يې كريم واچوى او وې خورى.

Comments