د سګرټ او نصوارو د پریښولو تر ټولو آسانه او لنډه لاره:

comments 0

چې کله مو سګرټ یا نصوارو ته اشتها راغله لیمو له پوستکي سره لمړی ښه وژوئ او بیایې وخورئ.
د سګرټ او نصوارو اشتها مو ورکوي.
د سګرټ او نصوارو اشتها د ډوډۍ خوراک نه وروسته ډیریږې !
علت یې په غاشونو کې د ډوډۍ د بڅرو نښتنه ده! دا بڅرې ماغزه متحرک;سګرټي او نصواري حضرات د نیکوتین اخستلو ته مجبوروي!
سګرټي او نصواري اشخاص د نیکوټین د اخستلو لپاره مجبوره شي چط یا سګرټ وڅکوي یا هم د نصوارو چونډۍ خولې ته کړي.
لیمو د سیټریک اسید غني منبع ده، سټریک اسید د نیکوټینو پر ضد عمل کوي! او نه پریږدې چې اعصاب د نیکوتین اخستو لپاره متحرک شې.

Comments