د سګرټو د څکولو تاوانونه او د پریښودو ګټې

comments 0

د سګرټو څکاک زړه او رګونه دواړه ناروغه کوي. څکاک ښایي انسانان د زړه د ناروغیو کندې ته تر هربل انساني عادت نه ډېر او په چټکۍ سره ورټېل وهي.
د ځینو څېړنو له مخې که څوک سګرټ پرېږدي نو په ۳ کلونو کې یې زړه او رګونو ته له سګریټو نه ورپېښ ګواښ د هغو وګړو د ګواښ کچې ته رالوېږي چې هېڅکله یې هم سګرټ نه دي څکلي.
کلیواله نجلۍ

Comments