د سيبو غورمه

comments 0

سيب سپين كړى او څلور ځايه يې كړى بيا هغه په غوړو كي سره كړى. او غورمې ته يې واچوى او پر اور باندي يې كښېږدى چي يو دوه واره و اېشيدل او پر غوړو باندي راغلل راكښته يې كړى.
د سيبو غورمه بيله د سيبو د سره كېدو څگـخه هم پخولاې سى.
لومړى د غوښو غورمه پخه كړى چي پر غوړو باندي راغلل ټوټه سوي سيب ور واچوى او يو څو دقيقې يې كښېږدى چي پاخه سول را وايې خلى

Comments