د سوجی حلوا

comments 0

د ړتیا ور مواد:
1. 200ګرامه بوره .
2. 300ګرامه سوجې .
3. 50ګرامه میده کوپړه .
4. 50ګرامه پیسته .
5. 50 کرامه شیدې یا یو ګیلاس مستې .
6. 50 ګرامه اوبه .
7. 50ګرامه دغوا یا میږو غوړی .
8. لږ وانیلا
دشیری جوړول:
1. 250 ګرامه بوره .
2. 100ګرامه اوبه .
3. لږ څه وانیلا.
د جوړولو طریقه :
1- اول به شربت جوړ کړی چی دپخیدو وروسته یې دسوجی پر حلوا واچوی
2- بوره ، اوبه ، غوړی ، کوپړه ، مستې یاشیدې ټوله به دلرګی په کاچوغه به سره ګډ کړی وروسته به سوجی ورواچوی
3- اوس نو دداش قالب په غوړو غوړ کړی او جوړسوی سوجی به پّ قالب کی واچوی وروسته به میده پیسته پر وپاشی پیسته به لاس ښه کښیکاږی
4 قالب به په داش کی کښیږدی او دداش درجه باید 220 درجی وی 20 دقیقې به حلوا پخسه سی او هغه خوږه شیره په پر حلوا واچوی شربت ستاسو دخوښی په اندازه
اوس یې ټو ټه ټو ټه کړی وخپلو میلمنو او ماشومانو ته یې تقدیم کړی

Comments