د سوجی حلوا ددپیروی سره

comments 0

1. 2 دانی هګۍ .
2. نیم ګیلاس بوره .
3. یوګیلاس سوجې .
4. 50ګرامه پیسته دښکلا دپاره .
5. یوګیلاس شیدې یا یو ګیلاس مستې .
6. 50 ګرامه اوبه .
7. نیم ګیلاس غوړی .
8. لږ وانیلا
9. دشیری جوړول
د بوری اوبو وانیلا څخه به شیره جوړه کړی
طریقه:
1- اول به شربت جوړ کړی چی دپخیدو وروسته یې دسوجی پر حلوا واچوی
2- بوره ، اوبه ، غوړی ، مستې یاشیدې بیګینګ پوډر ټوله به دلرګی په کاچوغه به سره ګډ کړی وروسته به سوجی ورواچوی
3- اوس نو دداش قالب په غوړو غوړ کړی اود جوړسوی سوجی څخه به نیم دداش په قالب کی واچوی داش به مو مخکی ګرم کړی وی په داش کی به یې کښیږدی بیا به به قالب دداش څخه راوباسی پیروی یا ملایې به پر اوار کړی هغه نور سوجی به دملایې دپاسه پراوار کړی بیا به قالب په داش کی کښیږدی دداش پورتنی حیصه به پر ولګوی
او دداش درجه باید ۱۸۰- ۲۲۰ درجی وی په 20 دقیقو کی به حلوا پخه سی او هغه خوږه شیره په پر حلوا واچوی ستاسو دخوښی په اندازه وروسته به میده پیسته پر ودوړوی
اوس یې ټو ټه ټو ټه کړی وخپلو میلمنو او ماشومانو ته یې تقدیم کړی

Comments